Przemysł

architecture-building-construction-256381

Jak w wielu innych dziedzinach naszego codziennego życia, Internet staje się również powszechny w branży produkcji, gdzie łączy się świat wirtualny i rzeczywisty. Połączenie tych dwóch światów za pośrednictwem Internetu umożliwia podłączenie wszystkich producentów maszyn, produktów i systemów zaangażowanych w proces produkcji.

Oznacza to, że urządzenia i produkty mogą komunikować się ze sobą, a nawet kontrolować siebie na wzajem. Klasyczna hierarchia produkcyjna w fabrykach, która jest silnie ucharakteryzowana przez system centralnego sterowania, jest coraz częściej zastępowana przez elastyczną, samoorganizującą się fabrykę (inteligentna fabryka).

Kolejnym ważnym czynnikiem jest łączenie fabryk w jedną się produkcyjną, przekraczającą granice państw i granice firmy (globalne fabryki).

Eksperci, nie bez powodu mówią już o czwartej rewolucji przemysłowej. Nie tylko Internet zmienia kształt kontroli fabryki i struktury produkcji, ale także zwiększa sprawność i elastyczność w procesie produkcji.

Pozwala zindywidualizować w dużym stopniu nawet najmniejsze jednostki przy jednoczesnym zachowaniu optymalnej wydajności, co prowadzi do optymalizacji produkcji seryjnej i wielo-wariantowej.

Pozwala to firmom bardziej zaangażować swoich klientów w procesie produkcji i szybciej reagować na zmieniające się wymagania rynku.

Branża przemysłowa jest zmuszona, żeby robić więcej jednocześnie angażując mniejsze środki oraz wykorzystując sprawne technologie w celu optymalizacji działania i zwiększenia dostępności swoich produktów. Liderzy branży muszą również spełnia zmieniające się regulacje oraz wymagania klientów. Muszą kreować produkty i tworzyć innowacyjne procesy produkcji oraz przewidywać wpływ potencjalnie przełomowych technologii w swoich modelach biznesowych i operacyjnych.

Najnowsze osiągnięcia technologiczne, takie jak Internet, możliwość wizualizacji przedmiotów czy wydruk w technologii 3D redefiniują pojęcie cyfrowej produkcji. Nowy nacisk na szybkość, wydajność i stabilność zapewniają, strategom odpowiedzialnym za rozwój przemysłu, innowacyjne podejście do roli produkcji w łańcuchu wartości.

Stwarza to nowe możliwości uzyskiwania przychodów i zmienia obraz konkurencyjności.

Budowanie przyszłościowego przedsiębiorstwa produkcyjnego niesie ze sobą następujące wyzwania:

 • Intensywna konkurencja: Producenci muszą się rozwijać, szukać nowych źródeł oraz podejmować optymalne kosztowo decyzje żeby pozostać konkurencyjnym.
 • Korzyści z inwestycji w technologie: Choć technologia może umożliwić elastyczność operacji globalnych oraz wspieranie inicjatyw transformacyjnych, producenci niejednokrotnie mają problem aby uzasadnić swoje inwestycje w celu uproszczenia i ujednolicenia systemów biznesowych i organizacji wsparcia technologicznego.
 • Ryzyko inwestycyjne: Rozwiązania powinny automatyzować zdolność do przechwytywania, analizy i korzystania z danych w celu określenia poziomu ryzyka produkcyjnego. Komunikacja musi być niezawodna i szeroko dostępna w celu zminimalizowania wystąpień kosztownych sytuacji problemowych.
W branży, która tworzy sprzęt ułatwiający życie innym, technologia informatyczna powinna być wykorzystywana w taki sposób aby ułatwiać produkcję tego sprzętu. Branża przemysłowa wymaga wdrożenia profesjonalnej strategii IT. Sterowniki, napędy, czujniki, systemy wizyjne, wideo IP, telefonia IP i wiele innych przedmiotów wykorzystują technologie informatyczne w celu osiągnięcia pełnej integracji.

Podstawowe usługi IT w przemyśle:

Regulacje prawne w Polsce z zakresu danych osobowych, gromadzenia i przetwarzania dokumentacji medycznej nakładają na podmioty obowiązek dbania o zachowanie poufności danych indywidualnych przetwarzanych w bazach danych i systemach dyskowych, które z punktu widzenia pacjentów stanowią bardzo wrażliwy zbiór informacji. Naruszenie tej poufności prowadzić może do konsekwencji prawnych i finansowych. Może również znacząco rzutować na reputację placówki. Dlatego też, wymagane są odpowiednie systemy bezpieczeństwa aby realizować:
 • Sterowanie procesami – Systemy wspomagające proces produkcji przemysłowej, strojenie pracy maszyn. Systemy monitoringu sieci.
 • Sieci bezprzewodowe – Pojedyncze jednostki lub całe sieci bezprzewodowe, aby umożliwić zdalny dostęp dla pracowników, bezprzewodową integrację oprzyrządowania lub zdalne monitorowanie zasobów.
 • Zdalne monitorowanie i dostęp – Wykorzystanie łączy operatora publicznego w celu uzyskania dostępu do zdalnych zasobów lub zbudowania redundantnych systemów.
 • Bezpieczeństwo sieci – Ochrona systemów kontroli obiektów w fabryce przed włamaniami hakerów, a także przypadkowym naruszeniem bezpieczeństwa przez partnerów handlowych i pracowników.
 • Oprogramowanie – Wizualizacja procesów produkcyjnych, agregacja danych i kontrola rozwiązań. Wykorzystanie oprogramowania do wirtualizacji zasobów.
 • Monitoring wideo – Monitorowanie procesów i kamery wideo. Rozwiązania sieciowe i systemy pamięci masowej do przetrzymywania materiałów z nagrań wideo.
 • Komunikacja – Telefonia bezprzewodowa wykorzystująca protokół IP. Zapewnienie łączności na rozległych terenach przemysłowych. Ochrona pracowników pracujących w warunkach podwyższonego ryzyka.

Rams Data dostarczając swoją wartość biznesową pomaga klientom z branży przemysłowej na trzy sposoby: transformacji gospodarczej, przyspieszenia innowacji i efektywności operacyjnej, oferując rozwiązania teleinformatyczne wykorzystywane przez ten sektor w osiąganiu powyższych celów:

Infrastruktura sieciowa

 • Przełączniki sieciowe i routery
 • Sieci bezprzewodowe

Bezpieczeństwo łącz i sieci

 • Szyfratory L2 L3 L4, Next Generation VPN
 • Next Generation Firewall

Bezpieczeństwo aplikacji i danych

 • Ochrona aplikacji web’owych
 • Ochrona baz danych
 • Ochrona plików
 • Antywirus / Antyspam
 • Zapobieganie wyciekom danych

Oprogramowanie

 • Oprogramowanie monitorujące i rozliczające wydruk oraz kopie
 • Oprogramowanie typu Helpdesk & Workspace
 • Oprogramowanie wspomagające obsługę dokumentów
 • Oprogramowanie monitorujące i chroniące zasoby IT

Telekomunikacja

 • Systemy komunikacji głosowej bezprzewodowej w technologii DECT/IP DECT

Systemy audiowizualne

 • Systemy audiowizualne wspomagające szkolenie